Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

 „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to międzyobszarowe kierunki studiów, dotyczące interdyscyplinarnych aspektów ujawniania, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego dla potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale także innych dziedzin życia (np. archeologii, muzealnictwa, badania dopingu w sporcie, ochrony środowiska).

Kierunek: Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

O studiachInformacje ogólneCelSylwetka absolwentaRealizacja programu studiowaniaPrzedmioty obowiązkowe I rokPrzedmioty obowiązkowe II rokPrzedmioty obowiązkowe do wyboruKontakt

O studiach:

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym zwłaszcza biologii. Przedmiotem wykładu będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski – ze swoim zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym i unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia. Na Uniwersytecie Warszawskim działa także od 2007 roku wydzielona jednostka – Centrum Nauk Sądowych UW, przy czym jednym z głównych celów przyświecających jego utworzeniu jest prowadzenie dydaktyki z zakresu kryminalistyki na różnych poziomach kształcenia co wynika bezpośrednio z Uchwały nr 219 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2007r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach niektórych przedmiotów wprowadzane są nowe formy nauczania, jak np. przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń w formie raportów biegłych, obrona wyników przeprowadzonych badań w ramach inscenizowanych procesów sądowych, wykonywanie realnych badań laboratoryjnych czy wreszcie inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin. Taki kierunek realizacji dydaktyki jest również zgodny ze Strategią UW, postulującą wprowadzanie nowych i ciekawych metod nauczania. Powstanie i prowadzenie tego kierunku idzie w parze z założeniami strategii  Uniwersytetu  Warszawskiego,  w świetle   której  uczelnia  powinna zapewniać  wszechstronne,  akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. Interdyscyplinarna współpraca międzywydziałowa i prowadzone wspólnie studia zapewniają zdobycie tego typu wiedzy.

Specyficzny zakres biologiczno-genetyczny połączony z pozostałą wiedzą z zakresu kryminalistyki stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru występujących w programie pozwala studentom w dużym zakresie modelować i nakierować swoje zainteresowania naukowe na pożądane obszary. Duża liczba przedmiotów z zakresu kryminalistyki podnosi możliwość współpracy między Wydziałami i cementuje wymianę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, co jest kluczowe na nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki prowadzące:

Internetowa Rejestracja Kandydatów:

link

Zapisy:

Tura 1: 07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59 

Limit miejsc:

Minimalna liczba studentów: 13
Limit miejsc: 25

Język wykładowy:

polski

Cel:

W ostatnich latach kryminalistyka najszybciej rozwijała się w obszarze nauk biologicznych i genetycznych, opierając wiele praktycznych metod wykrywczych i eksperckich na biologii molekularnej. Z drugiej strony badania pokazują, że postęp społeczny i technologiczny rodzi również wzrost przestępczości oraz jej ewolucję i przekształcanie się, zarówno od strony liczby dokonywanych czynów zabronionych przez prawo, jak też sposobu ich dokonywania.

W związku z tym kryminalistyczne badania naukowe i praktyczne aplikowanie ich wyników odgrywa obecnie coraz większą rolę. Ujawnianie, zabezpieczanie, dokumentowanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach staje się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim. Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi metodami badawczymi. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłyby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki; jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Mimo, że istnieją kierunki obejmujące stosowanie biologii w kryminalistyce, oferują one jedynie pobieżną naukę przedmiotów biologicznych i wskazanie podstaw kryminalistyki.

Nowy kierunek, Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz – co najważniejsze –  daje absolwentom  podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa będą wyjątkowo chętnie poszukiwanymi pracownikami nie tylko w laboratoriach policyjnych, ale również w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych, pracowniach medycyny sądowej, laboratoriach specjalizujących się w badaniach dzieł sztuki, lekarstw, suplementów, dopingu. Dodatkowo absolwenci będą mogli o wiele łatwiej podjąć pracę w organach ścigania, kontroli i bezpieczeństwa.

Ponadto absolwenci będą dobrze przygotowani do pogłębiania swojej wiedzy w ramach ścieżki doktorskiej, w zakresie nauk biologicznych. Praktyczne aspekty kryminalistyczne dadzą absolwentom olbrzymią przewagę wobec absolwentów z innych uczelni na płaszczyźnie nauk stosowanych i wdrożeniowych, bowiem jako nieliczni będą znali realne zastosowania metod naukowych w postępowaniach sądowych.

Wykorzystaj okazję nauki i wspólnej pracy z praktykami zajmującymi się badaniami oraz kryminalistyką zawodowo. Jest to niepowtarzalna okazja, aby odkryć świat kryminalistyki.

Realizacja programu studiowania:

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są studiami stacjonarnymi drugiego stopnia. Program studiów jest realizowany w ciągu dwóch lat.

W ciągu dwóch lat nauki student musi uzyskać 120 punktów ECTT, po 30 pkt ECTS na każdy z 4 semestrów.

Przedmioty oferowane przez Centrum Nauk Sądowych dzielą się na dwa rodzaje:

Pierwszym rodzajem przedmiotów są przedmioty obowiązkowe. Jak sama nazwa wskazuje, aby zrealizować w pełni program kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa należy uzyskać zaliczenie ze WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych.

W poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio:

Semestr I (24,5 ECTS),

Semestr II (32,5 ECTS) Łącznie I rok: 57 ECTS;

Semestr III (21 ECTS),

Semestr IV (27 ECTS) Łącznie II rok: 48 ECTS;

Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS

Drugim rodzajem przedmiotów są przedmioty fakultatywne. W ramach tych przedmiotów trzeba uzyskać 9 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów.

Zaliczając przedmioty obowiązkowe w wymiarze 105 pkt ECTS oraz przedmioty fakultatywne w wymiarze 9 pkt ECTS,  łącznie uzyskuje się 114 PKT ECTS. Ostatnie 6 punktów ECTS student uzyskuje w ramach zaliczenia oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS).

Oznacza to, że aby zrealizować minimum 30 pkt ECTS na każdym z  czterech semestrów należy uczęszczać na przedmioty fakultatywne lub ogólnouniwersyteckie już od pierwszego semestru.

Na kierunku studiuje do 25 studentów.

Kierunek oferuje obowiązkowy przedmiot w języku angielskim na na poziomie B2+.

Podsumowując: w ramach studiów na Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są student zobowiązany jest do zaliczenia 30 punktów ECTS na każdym z czterech semestrów co daje łącznie 120 punktów ECTS. W ramach zaliczania student jest zobowiązany do zaliczenia WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych (105 ECTS) oraz przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 9 pkt ECTS i przedmiotów Ogólnouniwersyteckich w wymiarze 6 punktów ECTS.

Przedmioty obowiązkowe I rok:

I Semestr

Kryminalistyka ogólna – Wykład 30 godz. Warsztaty 15 godz. Wizytacje w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 25 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych.

 

Wstęp do psychologii – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną dowodów osobowych.

 

Techniki cyfrowej rekonstrukcji z uwzględnieniem śladów biologicznych – Laboratorium 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w  programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów biologicznych, mogące być ujawnione na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D.

 

Informatyka kryminalistyczna – Konwersatorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest dowód cyfrowy.

 

Postępowanie karne – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Metodologia badań naukowych – Wykład 30 godz. ; 2,5 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Prawo dowodowe – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.

 

Etyka w naukach sądowych – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.

Seminarium dyplomowe I rok  – Seminarium 30 godz. ; zaliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Semestr II

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia – Konwersatorium 30 godz. Warsztaty terenowe 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.

 

Zarządzanie jakością w kryminalistyce – Wykład 15 godz. ; 1,5 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.

 

Analiza Śladów Krwawych – Konwersatorium 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Laboratorium jest prowadzone w grupach 6 osobowych, przez osobę posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem, ponieważ obejmuje skomplikowaną problematykę obejmującą rekonstrukcję zdarzenia.

 

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Entomologia sądowa – Warsztaty terenowe 45 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Interpretacja biologicznego materiału dowodowego – Konwersatorium 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw i metod interpretacji materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań biologicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania biologiczne z innymi rodzajami badań kryminalistycznych oraz wyciągać na tej podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Seminarium dyplomowe  I rok – Seminarium 30 godz. ; 9 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmioty obowiązkowe II rok:

Semestr III

Genetyka kryminalistyczna – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 8 ECTS

Treści programowe:

Zna podstawy genetyki, w tym zna podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i fenotypu. Zna i potrafi stosować techniki genetyczne służące do identyfikacji materiału genetycznego. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze i interpretacji informacji z dziedziny genetyki, potrafi interpretować od strony biologicznej i statystycznej wynik badań genetycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce – Wykład 15 godz. Laboratorium 45 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:

Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Toksykologia biologiczna – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi wybrać właściwą metodę analityczną i przeprowadzić badania toksykologiczne. Potrafi określić cele badawcze oraz metody i techniki najbardziej efektywne dla osiągnięcia tego celu. Potrafi określić wpływ substancji toksycznej na organizmy żywe. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Seminarium dyplomowe II rok – Seminarium 30 godz. ; rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali.

Semestr IV

Teoria opiniowania i ekspertyza sądowa – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.

 

Medycyna sądowa – Wykład 15 godz., Sekcje 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo – lekarskiej. Potrafi współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Biologiczno-genetyczna pracownia magisterska – Laboratorium 120 godz. ; 9 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi przygotować plan badań oraz przeprowadzić eksperymenty i badania naukowe. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań w atrakcyjnej formie. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Laboratorium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali.

 

Introduction to cybercrime legislation – Wykład 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

So-called cybercrime has long been a criminologically, as well as legally recognized phenomenon. A student of the course will learn:

–           What is understood as “cybercrime” in modern criminal law in both material and procedural aspects.

–           What is the history of threats associated with the development of computer technology

–           How national and international legislation was developed in response to various criminal threats associated with computer technology (since the late 70’s until now).

–           What are the current issues in cybercrime legislation and its development.

–           How digital evidence fit into the Polish criminal procedure and how can it be legally gathered.

–           What are the most current cyber threats and how to avoid and react to them on legal grounds.

 

Seminarium dyplomowe II rok – Seminarium 30 godz. ; 10 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali.

Przedmioty obowiązkowe do wyboru:

Archeologia kryminalistyczna – Wykład 15 godz. , Warsztaty 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Antropologia sądowa – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Wiktymologia – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.

 

Parazytologia w kryminalistyce – Wykład 15 godz., Laboratorium 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Nuclear physics and art. – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS przedmiot prowadzony w języku angielskim

Treści programowe:

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to the study of different samples.

 

Techniki obrazowania tkanek i komórek w kryminalistyce – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Wybrane elementy psychopatologii – Konwersatorium 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat psychopatologii osoby.

 

Nowe obszary kryminalistyki – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych.

 

Nowe metody kryminalistyczne – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych.

 

Nowe techniki kryminalistyczne – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań technologii w kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych. Wie jak stosować nowoczesne technologie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

 

Profilowanie kryminalne – Warsztaty 30 godz.; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań technologii w kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych. Wie jak stosować nowoczesne technologie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

 

Kryminologia – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom

Kontakt:

Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, które Ciebie nurtują śmiało kontaktuj się z naszym dziekanatem, udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.

Dziekanat znajduje się w pokoju nr 4.29, na czwartym piętrze budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCH lub CeNT3) znajdującym się na Kampusie Ochota na ul Żwirki i Wigury 101, 101, 02-089 Warszawa.

Mail: dziekanat.cns@uw.edu.pl

Numer telefonu:  +48 (22) 55 26 696