Wykładowcy i ich zajęcia

Prof. Ewa CzerniawskaProf. Maria DoligalskaProf.  Piotr GirdwoyńProf. Tadeusz Tomaszewski Prof. UW dr hab Piotr DyczekProf. UW dr hab Maria Rogacka-Rzewnicka  Prof. UW dr hab. Katarzyna TońskaDr hab. Kacper GradońDr Michał Adam DobrowolskiDr Julita NowakowskaDr Marta PolańskaDr Magdalena Tomaszewska-MichalakDr Jerzy WojciechowskiDr Piotr LewulisDr Marta WrzosekMgr Kacper ChoromańskiMgr Urszula CurMgr Krystian Wojciechowski

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProfesor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ma rozlegle zainteresowania naukowe: od psychologii pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej, poprzez psychologię węchu i pamięci węchowej, aż do roli muzyki w przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych. Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Wolny czas przeznacza na podróże, literaturę i kulturę frankofońską oraz sztukę kulinarną.

Specjalizacja: psychologia pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej; psychologia węchu i pamięci węchowej; rola muzyki dla przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych.

Zajęcia:

Wstęp do psychologii – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji 30 godz.

Na wykładzie przedstawiona zostanie „z lotu ptaka” zgromadzona przez psychologów wiedza na temat człowieka. W szczególności podjęta będzie próba odpowiedzi na następujące pytania: jakie są biologiczne podstawy zachowania? Na czym polega percepcja? Jak przebiega uczenie się? Czy można ufać własnej i cudzej pamięci? Czy wszyscy myślimy tak samo? Czym jest temperament, osobowość, zdolności, inteligencja? Jaką rolę odgrywają motywacja i emocje? Co oznacza fakt, że człowiek jest istotą społeczną? Na czym polega rozwój psychiczny i jakie wyróżniamy rodzaje psychopatologii?

Prof. dr hab. Maria Doligalska

Profesor doktor habilitowana nauk przyrodniczych, jest kierownikiem Zakładu Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW oraz wicedyrektorem ds. promocji Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Chitynowego, a w obecnej kadencji Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Zainteresowania naukowe dotyczą immonoregulacji wzbudzanej przez nicienie układu pokarmowego oraz odpowiedzi immunologicznej przeciw pasożytom krwi. W ostatnim czasie prowadzi badania nad aktywnością przeciwpasożytniczą saponin pochodzenia roślinnego

Zajęcia:

Parazytologia w kryminalistyce – przedmiot do wyboru dla wszystkich specjalizacji 30 godz.

Na wykładzie i laboratoriach studenci zdobędą wiedzę dotyczącą inwazji pasożytniczych, groźnych dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt. Poznają morfologię i biologię pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów oraz obraz epidemiologiczny współcześnie szerzących się inwazji. Szczegółowo będą omawiane drogi transmisji i sposoby rozprzestrzeniania się pasożytów, a także patologiczne zmiany towarzyszące ostrym inwazjom pasożytniczym. Studenci nauczą się, jak pobierać materiał do badań, jak go przechowywać i jak w nim różnicować pasożyty. Poznają podstawowe metody identyfikowania pasożytów w materiale pobranym od żywiciela i w próbach środowiskowych. Nauczą się metod przydatnych do diagnostyki molekularnej oraz immunologicznej.

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

2203840Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Laureat nagrody Złoty Paragraf Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Adwokat”.
Stypendysta Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Gemeinnützige Hertie Stiftung oraz Herman und Marianne Straniak Stiftung. Odbył staże naukowo-badawcze w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (NIemcy), School of Law, University of Baltimore (USA) oraz Juristische Fakultät, Universität Basel (Szwajcaria). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu kryminalistyki i prawa dowodowego.

Specjalizacja: prawo dowodowe, kryminalistyka, postępowanie karne, taktyka procesowa.

Zajęcia:

Historia kryminalistyki – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych historycznymi korzeniami współczesnych metod wykrywczych i badań identyfikacyjnych. Prowadzone będą w formie  wykładu poświęconego kształtowaniu się poszczególnych działów techniki kryminalistycznej od momentu wyodrębnienia kryminalistyki z medycyny sądowej. Istotną część zajęć będzie stanowiła analiza słynnych procesów XIX i XX wieku w kontekście pojawiających się możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki światowej i polskiej.

Prawo dowodowe – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich  specjalizacji 30 godz.

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zasad polskiego prawa dowodowego w postępowaniach przed organami państwa (cywilnym, karnym i administracyjnym). Słuchacze uzyskują podstawowe wiadomości na temat praw i obowiązków osobowych źródeł dowodowych, zakazów dowodowych oraz zasad oceny dowodów, ze szczególnym naciskiem na prawa i obowiązki biegłego oraz przepisy normujące dowód z opinii biegłych.

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły z zakresu kryminalistyki wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga, wykonujący ekspertyzy z zakresu kryminalistyki oraz badań dokumentów i pisma ręcznego.

Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, członek Zarządu oraz przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji i Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum Nauk Sądowych pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej i kierownika studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe. Interesuje się literaturą i filmami sci-fi oraz sportem, czynnie przez wiele lat trenował  szermierkę.

Specjalizacja: prawo dowodowe, kryminalistyka, badanie dokumentów i pisma.

Zajęcia:

Kryminalistyka ogólna – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji 60 godz.

Przedmiot będzie prowadzony w dwóch formach: jako wykład (30 godz.) oraz jako ćwiczenia (30 godz.). W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, dotyczące metod zbierania i badania dowodów oraz sposobu prowadzenia czynności śledczo-procesowych. Ćwiczenia natomiast, prowadzone przez biegłych pracujących w laboratoriach kryminalistycznych, poświęcone będą najczęściej wykonywanym w praktyce śledczo-sądowej ekspertyzom kryminalistycznym i ich współczesnym możliwościom badawczym.

Teoria opiniowania i ekspertyza sądowa – opis przedmiotu – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji 30 godz.

Przedmiot prowadzony będzie w dwóch formach: jako wykład (15 godz.) oraz jako warsztaty (15 godz.). W trakcie wykładu studenci poznają zagadnienia związane z prawnymi podstawami funkcjonowania biegłych w procesie karnym i cywilnym, prawami i obowiązkami biegłych oraz technikami wykonywania ekspertyz kryminalistycznych. Cześć warsztatowa będzie natomiast miała charakter praktyczny, polegający na rozwiązywaniu przez studentów kazusów związanych z działaniem biegłych w procesie, przygotowywaniu postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz uczeniu się występowania jako biegły przed „sądem” i prezentowania opinii.

Prof. UW dr hab. Piotr Dyczek

Doktor habilitowany nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii na Wydziale Historycznym UW, kierownik Zakładu Kultury Materialnej Antyku oraz Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Prowadzi badania archeologiczne w Tanais (Rosja), Novae (Bułgaria) i Risan (Czarnogóra).
Zajmuje się taktyką i strategią pracy na wykopaliskach archeologicznych i specjalizuje się w metodach badań kryminalistycznych wspomagających archeologię,. Jak sam twierdzi, z braku czasu zaniechał wędrówek górskich (pochodzi z Beskidów), koncentrując się na siedzącej kontemplacji muzyki klasycznej, książkach (oczywiście kryminały) oraz…….dyskusjach z przyjaciółmi o fizyce, genetyce i chemii – swoich dawnych pasjach; chciał bowiem zostać „ścisłowcem”, ale grecko-rzymscy Bogowie zadecydowali inaczej.

Zajęcia:

Archeologia kryminalistyczna – przedmiot do wyboru dla wszystkich specjalizacji 30 godz.

W ramach zajęć studenci dowiedzą się o stosowanych w praktyce archeologicznej technikach i metodach w celach ujawnienia i zabezpieczenia śladów pozwalajśących na odtworzenie przeszłych zdarzeń. Pokazane zostaną związki pomiędzy współczesną archeologią a pracą biegłego ujawniająxego ślady i dowodowy na miejscach przestępstw. Studenci będą mieli okazję m.in. zapoznać się z rekonstrukcją twarzy, odtwarzaniem dawnego środowiska, badaniem starych odcisków palców oraz rozwikłać tajemnicę śmierci Człowieka z Lodu. Przedmiot będzie prowadzony jako roczny z podziałem na wykład i ćwiczenia praktyczne.

Prof. UW dr hab. Maria Rogacka Rzewnicka

Doktor habilitowana nauk prawnych, kierownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, autorka ponad 70 publikacji; uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych.

Wykładowca na Uniwersytetach w Poitiers i La Rochelle (Francja). Pełniła funkcję członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów i rzecznika dyscyplinarnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych. Członek Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Groupe polonaise oraz International Academy of Comparative Law. Interesuje się historią, zwłaszcza Francji, literaturą historyczną, turystyką rowerową oraz ogrodnictwem .

Specjlizacja: postępowania karne; prawo karne międzynarodowe; prawe porównawcze, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiego prawa karnego. 

Zajęcia:

Postępowanie karne – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia teorii i praktyki procesu karnego, ze szczególnych uwzględnieniem zasad postępowania karnego, prawa dowodowego i reguł postępowania dowodowego oraz kodeksowej regulacji poszczególnych źródeł dowodowych. Celem zajęć będzie również zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania karnego, z uwzględnieniem odniesień do praktyki sądowej. Położony zostanie nacisk na zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności praktycznych, związanych z zastosowaniem konkretnych instytucji karnoprocesowych.

Prof. UW dr hab. Katarzyna Tońska

Doktor habilitowana nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,  Zastępca Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Na co dzień zajmuje się podłożem genetycznym chorób mitochondrialnych – poszukuje genów, których mutacje mogą być ich przyczyną. Jej ulubionym fragmentem genomu człowieka jest dziedziczony wyłącznie od matki mitochondrialny DNA. Jest zapaloną rowerzystką, rower wykorzystuje zarówno jako środek transportu, jak również sposób na spędzanie wolnego czasu i zwiedzanie świata. Dużo podróżuje. Jeździ konno, biega, a od niedawna próbuje wspinaczki.

Specjalizacja: Genetyką człowieka, techniki wykorzystywane do badania jego genomu.

Zajęcia:

Genetyka kryminalistyczna – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji biologiczno-genetycznej 60 godz.

Genetyka kryminalistyczna jest z jednej strony szybko rozwijającą się nauką, a z drugiej strony dziedziną niezwykle praktyczną. Wykłady skupiać się będą na prezentacji bieżących trendów jak ustalanie wyglądu człowieka na podstawie badań wariantów genetycznych czy nowoczesnych technikach wykorzystywanych w kryminalistycznych badaniach genetycznych. Ćwiczenia będą miały za zadanie praktyczne przybliżenie metod na co dzień stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych, jak tworzenie profili genetycznych, wraz z pokazaniem sposobów ich interpretacji i ograniczeń.

Dr hab. Kacper Gradoń

Doktor nauk prawnych, dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Honorary Senior Research Associate w Department of Security and Crime Science, University College London.
Odbywał staże zagraniczne i prowadził badania z zakresu kryminalistyki i kryminologii (w tym dotyczące oględzin miejsca zdarzenia, analizy kryminalnej, śledztw w sprawach zabójstw i pracy operacyjnej) w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Izraelu i Japonii. Uczestnik  ponad 200 konferencji naukowych i policyjnych, kierownik i wykonawca międzynarodowych projektów badawczych poświęconych kryminalistyce i kontr-terroryzmowi.
W latach 1999-2003 członek zespołu Komendy Głównej Policji przygotowującego do wdrożenia w Polsce systemu analizy kryminalnej. Absolwent licznych szkoleń policyjnych, w tym z zakresu  negocjacji kryzysowych (London Metropolitan Police).
Zainteresowania: wspinaczka wysokogórska, skialpinizm, biegi długodystansowe, kolekcjonowanie płyt winylowych, strzelectwo sportowe, Twin Peaks.

Specjalizacja: nowoczesne technologie w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, biały wywiad, analiza śledcza i profilowanie kryminalne, zabójstwa wielokrotne, oględziny miejsca zdarzenia, kontr-terroryzm. 

Zajęcia:

Metody pracy operacyjnej – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 15 godz.

Zajęcia poświęcone są podstawom teoretycznym i prawnym, a także praktyce związanej z prowadzeniem pracy operacyjnej przez organy ścigania i służby specjalne. Omówione zostaną zagadnienia związane z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, działaniami wykrywczymi, wykorzystaniem nowoczesnych metod techniki operacyjnej, analizą kryminalną, profilowaniem kryminalnym, a także analizą informacji pochodzących ze zbiorów Big Data – w tym danych ze źródeł otwartych (Open Source Intelligence), ze szczególnym uwzględnieniem sieci społecznościowych (techniki SocMInt). Elementem zajęć będą również ćwiczenia praktyczne, poświęcone technikom infiltracji, obserwacji mobilnej i inwigilacji.

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji 60 godz.

Przedmiot poświęcony jest zespołowi czynności taktycznych i technicznych ukierunkowanych na przygotowanie i przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia oraz budowę wersji kryminalistycznych będących efektem pracy dochodzeniowo-śledczej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo-konwersatoryjnej powiązanej z intensywnymi ćwiczeniami i warsztatami praktycznymi. Opierają się na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę wykrywczą, poprzez realistyczne symulacje zabezpieczania i analizy miejsca przestępstwa, podlegające następnie ocenie jakościowej. Zajęcia teoretyczne (wykłady i prezentacje) przeplatane będą ćwiczeniami warsztatowymi przeprowadzanymi w sali seminaryjnej (m.in. praktyczne przedstawienie niektórych dziedzin taktyki kryminalistycznej, zabezpieczanie śladów, omawianie i doskonalenie algorytmów postępowania na miejscu zdarzenia), oraz warsztatami terenowymi, stanowiącymi realistyczne i odbywające się w czasie rzeczywistym symulacje miejsc zdarzenia o charakterze kryminalnym. Każde zdarzenie (symulacja) poprzedzone będzie przygotowaniem teoretycznym, ukierunkowanym na konkretny typ sytuacji, z którą będą mieć do czynienia studenci. Następnie przeprowadzona zostanie praktyczna i realistyczna symulacja, a pochodzące z prowadzonych czynności informacje staną się podbudową tworzonych przez studentów wersji kryminalistycznych.

Dr Michał Adam Dobrowolski

Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską oraz doktorską przygotował w Pracowni Krystalochemii tego Wydziału. Jest autorem 23 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi zajęcia ze wspomagania komputerowego pracowni chemicznej oraz krystalografii A. Ukończył studia podyplomowe  Prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych UW. Jego zainteresowania i aktywność naukowa wiążą się ściśle z fizyczną chemią organiczną, a w szczególności z jej częścią strukturalną. Prowadzi badania naukowe z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej, metod spektroskopowych (spektroskopia Ramana i w podczerwieni), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz modelowania molekularnego. Przy interpretacji danych fizykochemicznych często korzysta z analiz statystycznych. Interesuje się również kryminalistyką, a w szczególności jej aspektami związanymi z chemią. W wolnych chwilach lubi pływać i ćwiczyć na siłowni oraz pasjonuje się piłką nożną.

Zajęcia:

Badania fizykochemiczne dopalaczy – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji fizykochemicznej 30 godz.

Zajęcia dotyczyć będą fizykochemicznych badań związków działających na ośrodkowy układ nerwowy przy wykorzystaniu metod rentgenowskich i spektroskopowych. Podjęte zostaną próby uzyskania monokryształów dopalaczy oraz wykonane pomiary metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Dodatkowym elementem zajęć będzie analiza proszkowa wybranych substancji i porównanie z uprzednio uzyskanymi wynikami. Również na podstawie widm proszkowych określone zostaną zanieczyszczenia dopalaczy (np. kwasem acetylosalicylowym) oraz mierzone widma Ramana zarówno dla monokryształu, jak i proszku. Otrzymane wyniki będą porównywane z bazą związków organicznych (CSD).

Chemiczne metody ujawniania śladów – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji fizykochemicznej 15 godz.

W toku zajęć przedstawione zostaną metody ujawniania śladów kryminalistycznych „okiem chemika”. Poruszone będą m.in. zagadnienia: na czym polega chemiluminescencja luminolu aktywowaną krwią? (i czy tylko krwią?), jak w prosty sposób otrzymać odczynnik Griessa, z czym reaguje ninhydryna i czy łatwo ujawnić ślady stosując jej roztwór. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjny, więc oprócz teorii uczestnicy będą mieli okazję np. zsyntetyzować luminol czy własnoręcznie wykonać odpowiedni roztwór ninhydryny i za jego pomocą ujawnić odbitki linii papilarnych.

Dr Julita Nowakowska

Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydziału Biologii UW. Jest wieloletnim operatorem mikroskopów elektronowych: skaningowego i transmisyjnego w wydziałowym Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Zawodowo zajmuje się analizą ultrastruktury komórek roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych. Prowadzi badania dotyczące wpływu ekstraktów roślinnych na komórki prawidłowe i nowotworowe. Naukowo współpracuje z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. W wolnych chwilach relaksuje się malując portrety zwierząt.

Zajęcia:

Techniki obrazowania tkanek i narządów w kryminalistyce – przedmiot do wyboru dla wszystkich specjalizacji 30 godz.

Zajęcia prowadzone przez dr Julitę Nowakowską i dr Bohdana Pasterczyka. Część teoretyczną zajęć stanowi wykład (30 godz.) na którym studenci zapoznają się z różnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce do obrazowania tkanek i narządów. Częścią praktyczną zajęć są warsztaty (30 godz.) podczas których studenci poznają metody i samodzielnie przygotują preparaty do mikroskopu świetlnego, konfokalnego i elektronowego oraz będą analizowali preparaty mikroskopowe, wykorzystując różnorodne techniki obrazowania.

Dr Marta Polańska

Doktor nauk przyrodniczych, pracownik Zakładu Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW. Główną cześć jej dorobku naukowego stanowią zagadnienia związane z fizjologią bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem owadów i skorupiaków, zaś prace badawcze poświęcone są funkcjonalnej strukturze mózgu skorupiaków. Drugi kierunek badań dotyczy zaangażowania zegara biologicznego w regulację procesów fizjologicznych owadów. Są to prace z dziedziny nauk biologicznych w zakresie fizjologii zwierząt. Kolejną cześć jej dorobku stanowią prace dotyczące mechanizmów przetrwania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C u ludzi. Prace te należą do dziedziny nauk medycznych. Swój wolny czas poświęca na spacery z dwoma owczarkami środkowoazjatyckimi, turystykę i podróże oraz dobre książki.

Zajęcia:

Entomologia sądowa – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji biologiczno-genetycznej 45 godz.

Jest to przedmiot ściśle praktyczny. Zajęcia będą odbywały się w stacji terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie. W czasie tygodniowego wyjazdu Uczestnicy zajęć zapoznawani będą z podstawami teoretycznymi wiedzy, z jakiej korzysta entomolog sądowy, a następnie zdobytą wiedzę o biologii różnych grup owadów zastosują do przeprowadzenia analiz mających na celu określenie czasu, jaki upłynął od określonego zdarzenia, np. zgonu. Zajęcia będą polegały na ocenie jakościowej i ilościowej materiału entomologicznego (różnych gatunków owadów na kolejnych etapach ich rozwoju). Uczestnicy zajęć zostaną także zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu entomologii medycznej.

Dr Magdalena Tomaszewska Michalak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowała się w międzywydziałowej jednostce Centrum Nauk Sądowych UW. Zwyciężczyni konkursu o Nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków (edycja 2015). Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych UW.

Specjalizacja: prawne i społeczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej oraz bezpieczeństwo w kontekście prawa do prywatności.

Zajęcia:

Biometria – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

Technologia biometryczna służy do automatycznej identyfikacji osób lub weryfikacji ich tożsamości.  Celem zajęć jest przybliżenie studentom możliwości wykorzystania biometrii w kryminalistyce, w tym przedstawienie zasad badań biometrycznych, które opierają się na wykorzystaniu unikalnych cech jednostki, takich jak linie papilarne, tęczówka oka czy sposób poruszania się. Pokazane zostaną zalety i zagrożenia związane ze stosowaniem technologii biometrycznej oraz obszary jej współczesnych zastosowań.

Dr Jerzy Wojciechowski

Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych  w zakresie psychologii i magister prawa. Kierownik Pracowni Psychologii Sądowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe leżą na pograniczu prawa i psychologii; w swojej działalności naukowej zajmuje się między innymi kłamstwem i sposobami jego wykrywania, badaniami poligraficznymi (wariograficznymi) oraz pamięcią świadków. Prywatnie wielbiciel dobrej czekolady, kryminałów i aktywnego wypoczynku nad ciepłym morzem.

Zajęcia:

Taktyki przesłuchania– przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 60 godz.

Przedmiot – prowadzony przez dr Magdalenę Tomaszewską-Michalak i dr Jerzego Wojciechowskiego – będzie poświęcony jednej z najważniejszych czynności procesowo-kryminalistycznych, jaką jest przesłuchanie. Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową. Oprócz poznania teorii (taktyk przesłuchania, unormowań prawnych związanych z przesłuchaniem) studenci będą mieli okazję wcielić się w rolę przesłuchujących i przesłuchiwanych oraz uczyć się od strony praktycznej efektywnego sposobu  prowadzenia czynności przesłuchania podejrzanych i oskarżonych.

Dr Piotr Lewulis

dr Piotr Lewulis – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; wykonawca i koordynator w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z praktycznym doświadczeniem  procesowym w sprawach karnych uzyskanym w toku aplikacji adwokackiej (zakończonej pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego). Realizowane dotychczas projekty badawcze dotyczyły między innymi problematyki zagrożeń terrorystycznych, metodyki prowadzenia śledztw w sprawach o zabójstwo, a także postępowań w sprawach poszukiwań osób zaginionych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem i postępowaniem dowodowym w kontekście nowych technologii. Aktualne zainteresowania badawcze wiążą się z szeroko rozumianymi patologiami życia społecznego w przestrzeni cyfrowej. W  pozostałym czasie angażuje się w turystykę wysokogórską, wspinaczkę skalną i reprezentację AZS UW w snowboardzie.

Zajęcia:

Kryminalistyka ogólna (ćwiczenia) – przedmiot obowiązkowy  15 godz.

Ćwiczenia z kryminalistyki ogólnej mają na celu wdrożenie uczestników zajęć do praktycznego zastosowania wybranych technik kryminalistycznych oraz zintegrowanie ich wiedzy kryminalistycznej z wiedzą i wymogami z zakresu postępowania karnego. W ramach zajęć realizowane są tematy dotyczące zarówno szerokich zagadnień teoretycznych jak i ściśle praktyczne. Zajęciom towarzyszą ćwiczenia wykonywane w terenie lub w sali, w grupach lub indywidualnie.

Dr Marta Wrzosek

Doktor nauk przyrodniczych, pracownik Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska w Instytucie Botaniki. Naukowo zajmuje się ewolucją i ekologią grzybów Najbardziej pasjonują ją związki grzybów i owadów. Jest powoływana jako biegły sądowy do spraw związanych z otruciami i przechowywaniem substancji psychoaktywnych. Poza przedmiotami ściśle biologicznymi prowadzi konwersatorium na wydziale Artes Liberales dotyczące inspiracji przyrodniczych w literaturze i sztuce.

Zajęcia:

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji genetyczno-biologicznej 30 godz.

Wykłady wprowadzają w świat toksyn pochodzenia naturalnego, wyjaśniają jak po śladach roślinnych i grzybowych odszukać miejsce ukrycia zwłok, wskazują jak przeprowadzić badania mające na celu wykluczenie przyczyny śmierci przez zatrucie grzybem, omawiają kwestie badań palynologicznych i ich znaczenia dla kryminalistyki oraz odpowiadają na pytanie co to jest syndrom chorego domu i jakie są kulisy sprawy znanej jako „klątwa Kazimierza Jagiellończyka”.

Mgr Kacper Choromański

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW, jest biegłym wpisanym na listy Prezesów Sądu Okręgowych Warszawa i Warszawa Praga ze specjalizacją: analiza śladów krwawych. Zawodowo zajmuje się tym zagadnieniem od 2012r, autor nowoczesnej polskiej terminologii z zakresu analizy śladów krwawych,  stały członek organizacji międzynarodowej IABPA (International Organization Bloodstain Pattern Analysts). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zabójstw, samobójstw, wypadków i zgonów naturalnych związanych z wynaczynieniem krwi, oględzin, fotografii kryminalistycznej, taktyki procesowej oraz biegłego w procesie karnym. Wolne chwile spędza z rodziną w kinie lub na spacerach.

Zajęcia:

Analiza śladów krwawych – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji biologiczno-genetycznej 60 godz.

W trakcie tych zajęć studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi badań związanych z analizą śladów krwawych. W trakcie zajęć studenci będą prowadzili  eksperymenty, z których dowiedzą się o mechanizmie powstawania śladów. Nauczą się także poprawnie zabezpieczać materiał biologiczny oraz nabędą wiedzę dotyczącą podstawowego wnioskowania na temat rekonstrukcji zdarzenia. Będą wiedzieć, jak rozpoznać poszczególne typy śladów i jak dokonać ich interpretacji.

Techniki cyfrowej rekonstrukcji – przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji 15 godz.

W trakcie tych zajęć studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami zabezpieczania miejsca zdarzenia. Będą mieli okazję zobaczyć, jak w rzeczywistości działają skanery trójwymiarowe, nauczą się wykonywać proste modele 3D miejsca zdarzeń przy pomocy  specjalistycznego oprogramowania oraz dowiedzą się szczegółów na temat fotografii kryminalistycznej i możliwości jej wykorzystania w wersji cyfrowej.

Praktyka śledcza – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

W trakcie tych zajęć studenci zapoznają się z prawdziwymi sprawami karnymi. Będą je analizować pod kątem stosowania technik kryminalistycznych oraz uczyć się zabezpieczania formalnego i fotograficznego miejsca zdarzenia, a także przedmiotów i zwłok. Będą formułować wersje kryminalistyczne, bazując na zebranych w toku postępowania dowodach. Dodatkowo sprawy będą rozpatrywane pod kątem taktyki i strategii procesowej, tak aby studenci mieli szeroki pogląd na to, jak wygląda rozwiązywanie spraw karnych w praktyce.

Mł. insp. w st. spoczynku mgr Urszula Cur

w latach 1997 – 2019 psycholog policyjna w Komendzie Głównej Policji (w Wydziale Psychologów Policyjnych i Wydziale Werbunkowym) oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji (w Zespole Wsparcia Psychologicznego). Absolwentka Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych.

Od 2001 roku profiluje nieznanych sprawców i opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia i uprowadzenia, przestępstwa motywowane nienawiścią, niewyjaśnione zgony). Od 2019 psycholożka i profilerka w cywilu, wykładowczyni w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Autorka programów szkoleniowych (stacjonarnych i gier terenowych) oraz licznych profilowanych warsztatów specjalistycznych m.in. dla psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury. Autorka i współautorka publikacji tematycznych.

Właścicielka Sie7dem Centrum Psychologii Stosowanej. Naukowo zajmuje się profilowaniem i psychologią śledczą i psychologią bezpieczeństwa, wraca do dawnych, niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.  

Zajęcia:

Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

Uczy profilowania nieznanych sprawców poprzez studiowanie wraz ze słuchaczkami i słuchaczami rodzimych, niewyjaśnionych zbrodni. Ma to wyjątkowe znaczenie, bo dostęp do wiedzy ma dziś każdy, ale stosować tę wiedzę potrafią nieliczni. Preferuje bezpośredni kontakt z osobami studiującymi, bo to umożliwia modelowanie pracy, postaw etycznych, profesjonalnego, merytorycznego realizowania czynności diagnostycznych i śledczo – sądowych.

Wprowadzenie do psychopatologii kryminalnej – przedmiot dodatkowy 15 godz.

Uczy stawiania hipotez na temat psychopatologii i rozpoznawania aktualnego stanu psychofizycznego osoby, z którą wykonywane są czynności śledczo – sądowe, by przeprowadzić je efektywnie i bezpiecznie. Słuchaczki i słuchacze poznają wybrane rodzaje psychopatologii i ich związki z zachowaniem. Uczą się odróżniać normę od zaburzenia, wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiadują się jak psychopatologia wpływa na zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób.

Mgr Krystian Wojciechowski

oficer Policji w stanie spoczynku, Pełnił służbę w Policji w latach 1991 – 2014. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył kurs Analizy Kryminalnej. Współtworzył podstawy szkolenia polskich analityków kryminalnych oraz podstawy wywiadu kryminalnego w Policji.  Twórca i wieloletni (2005 – 2014)  Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku. W trakcie służby zaangażowany w zwalczanie przestępczości w sieci. Brał udział w wielu projektach praktycznych i szkoleniowych zarówno w kraju, jak i w Europie. W 2013 roku laureat nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Analityków Kryminalnych USA (IALEIA). Członek IALEIA.  W latach 2014 – 2016 analityk wywiadu obszaru EMEA w globalnym zespole zwalczającym podrobione produkty HP. Autor artykułów z dziedziny wywiadu i analizy kryminalnej.  Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w wywiadzie internetowym, analizie danych i informacji oraz w realizacji projektów informatycznych ułatwiających zarządzanie informacją w organizacjach.

Zajęcia:

Analiza kryminalna – przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji ogólnokryminalistycznej 30 godz.

W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawy technik analitycznych, zarówno manualnych, jak i wspomaganych komputerowo oraz będą mieli możliwość zmierzenia się z praktycznymi zadaniami analitycznymi z tego zakresu. Dowiedzą się, że prowadzenie dochodzenia lub śledztwa wymaga zebrania i zweryfikowania nierzadko tysięcy stron dokumentów, przeanalizowania różnych schematów zachowań lub skonfrontowania wielu sprzecznych zeznań czy wyjaśnień. Wynik tych czynności, określanych jako analiza kryminalna, pozwoli na budowę wersji śledczych, weryfikowanie hipotez oraz ujawnianie nowych faktów i  dowodów prowadzących do ustalenia i zatrzymania sprawców.