Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

 „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to międzyobszarowe kierunki studiów, dotyczące interdyscyplinarnych aspektów ujawniania, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego dla potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale także innych dziedzin życia (np. archeologii, muzealnictwa, badania dopingu w sporcie, ochrony środowiska).

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

O studiachInformacje ogólneCelSylwetka absolwentaRealizacja programu studiowaniaPrzedmioty obowiązkowe I rokPrzedmioty obowiązkowe II rokPrzedmioty fakultatywneKontakt

O studiach:

Specyficzny zakres przedmiotów i zajęć praktycznych związanych z kryminalistyką stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru występujących w programie pozwala studentom w dużym zakresie modelować i nakierować swoje zainteresowania naukowe na pożądane obszary. Duża liczba przedmiotów z zakresu kryminalistyki podnośni możliwość współpracy między Wydziałami i cementuje wymianę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, co jest kluczowe na nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na ich stronie technicznej i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym psychologii. Przedmiotem wykładu będą także w szerokim zakresie zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski  – ze swoim zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym i unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia. Na Uniwersytecie Warszawskim  działa także od 2007 roku wydzielona jednostka – Centrum Nauk Sądowych UW, przy czym jednym z głównych celów przyświecających jej utworzeniu jest prowadzenie dydaktyki z zakresu kryminalistyki na różnych poziomach kształcenia, co wynika bezpośrednio z Uchwały nr 219 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2007r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto w ramach niektórych przedmiotów wprowadzane są nowe formy nauczania, jak np. przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń w formie raportów biegłych, obrona wyników przeprowadzonych badań w ramach inscenizowanych procesów sądowych, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw bądź profili geograficznych czy wreszcie inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin. Taki kierunek realizacji dydaktyki jest również zgodny ze Strategią UW,  postulującą wprowadzanie nowych i ciekawych metod nauczania. Powstanie i prowadzenie tego kierunku idzie w parze z założeniami  strategii  Uniwersytetu  Warszawskiego,  w świetle   której  uczelnia  powinna zapewniać  wszechstronne,  akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. Interdyscyplinarna współpraca międzywydziałowa i prowadzone wspólne studia zapewnia zdobycie tego typu wiedzy.

Specyficzny zakres przedmiotów i zajęć praktycznych związanych z kryminalistyką stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru występujących w programie pozwala studentom w dużym zakresie modelować i nakierować swoje zainteresowania naukowe na pożądane obszary. Duża liczba przedmiotów z zakresu kryminalistyki podnośni możliwość współpracy między Wydziałami i cementuje wymianę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, co jest kluczowe na nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki prowadzące:

Internetowa Rejestracja Kandydatów:

Link

Zapisy:

Tura 1: 07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59 

Limit miejsc:

Minimalna liczba studentów: 15
Limit miejsc: 40

Język wykładowy:

polski

Cel:

Badania pokazują, że postęp społeczny i technologiczny rodzi również wzrost przestępczości oraz jej ewolucję i przekształcanie się, zarówno od strony liczby dokonywanych czynów zabronionych przez prawo, jak też sposobu ich dokonywania. W związku z tym kryminalistyczne badania naukowe i praktyczne oraz aplikowanie ich wyników odgrywa obecnie coraz większą rolę.

Ujawnianie, zabezpieczanie, dokumentowanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane jak i wymagające wiedzy na poziomie akademickim. Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi metodami badawczymi. Z dostępnych danych wynika również, że w Polsce nie ma studiów kryminalistycznych II stopnia. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki; jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego.

Nowy kierunek, Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk kryminalistycznych stosowanych w praktyce policyjnej i sądowej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz – co najważniejsze –  dający podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej i zdobywania stopni naukowych.

Sylwetka absolwenta:

Celowość prowadzenia takich studiów związana jest także z poszukiwaniem wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu kryminalistyki przez pracodawców, którymi mogą być organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, publiczne i rozwijające się obecnie prywatne laboratoria kryminalistyczne, inne instytucje dbające o bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW). Absolwenci kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna będą posiadać dodatkowo wiedzę z zakresu psychologii oraz nauk społecznych, przez co mogą stanowić cenny nabytek dla firm zajmujących się PR’em i zarządzaniem human resources, mediami, dziennikarstwem informacyjnym i śledczym, jak również dla agencji detektywistycznych.

Absolwenci studiów będą też mogli odbyć studia doktoranckie z zakresu kryminalistyki lub dziedzin wchodzących w zakres działalności naukowej Wydziałów współprowadzących kierunek, a następnie kontynuować w takich jednostkach pracę naukową, tworząc w ten sposób zaplecze naukowo-badawcze dla nowych specjalności ukierunkowanych na wiedzę kryminalistyczną.

Wykorzystaj okazję nauki i wspólnej pracy z praktykami zajmującymi się badaniami oraz kryminalistyką zawodowo. Jest to niepowtarzalna okazja, aby odkryć fascynujący świat kryminalistyki

Realizacja programu studiowania:

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są studiami stacjonarnymi drugiego stopnia. Program studiów jest realizowany w ciągu dwóch lat.

W ciągu dwóch lat nauki student musi uzyskać 120 punktów ECTT, po 30 pkt ECTS na każdy z 4 semestrów.

Przedmioty oferowane przez Centrum Nauk Sądowych dzielą się na dwa rodzaje:

Pierwszym rodzajem przedmiotów są przedmioty obowiązkowe. Jak sama nazwa wskazuje, aby zrealizować w pełni program kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna należy uzyskać zaliczenie ze WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych.

W poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio:

Semestr I (25, 5 ECTS),

Semestr II (31,5 ECTS) Łącznie I rok: 57 ECTS;

Semestr III (17,5 ECTS),

Semestr IV (30,5 ECTS) Łącznie II rok: 48 ECTS;

Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS

Jeszcze raz powtarzamy, każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna.

Drugim rodzajem przedmiotów są przedmioty fakultatywne. Jak sama nazwa wskazuje, można te przedmioty zrealizować, jednak nie trzeba ich zaliczyć wszystkich. Wystarczy że w ramach nauki uzyska się w sumie 9 punków ECTS za zaliczenie przedmiotów z tej kategorii.

Zaliczając przedmioty obowiązkowe w wymiarze 105 pkt ECTS oraz przedmioty fakultatywne w wymiarze 9 pkt ECTS,  łącznie uzyskuje się 114 PKT ECTS. Ostatnie 6 punktów ECTS student uzyskuje w ramach zaliczenia oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS).

Oznacza to, że aby zrealizować minimum 30 pkt ECTS na każdym z  czterech semestrów należy uczęszczać na przedmioty fakultatywne lub ogólnouniwersyteckie już od pierwszego semestru.

Na kierunku studiuje do 40 studentów

Kierunek oferuje obowiązkowy przedmiot w języku angielskim na na poziomie B2+.

Podsumowując w ramach studiów na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są student zobowiązany jest do zaliczenia 30 punktów ECTS na każdym z czterech semestrów co daje łącznie 120 punktów ECTS. W ramach zaliczania student jest zobowiązany do zaliczenia WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych (105 ECTS) oraz przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 9 pkt ECTS i przedmiotów Ogólnouniwersyteckich w wymiarze 6 punktów ECTS.

Przedmioty obowiązkowe I rok:

I Semestr

Kryminalistyka ogólna – Wykład 30 godz. Warsztaty 15 godz. Wizytacje w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 25 godz. ; 7 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych.

 

Wstęp do psychologii – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną dowodów osobowych.

Informatyka kryminalistyczna – Konwersatorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest dowód cyfrowy.

 

Prawo dowodowe – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.

 

Etyka w naukach sądowych – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.

 

Techniki cyfrowej rekonstrukcji – Warsztaty 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w  programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów kryminalistycznych, mogące być ujawnione na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

 

Metodologia badań naukowych – Wykład 30 godz. ; 2,5 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Historia kryminalistyki – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu historii metod identyfikacyjnych,  technik i metod kryminalistycznych, potrafi ją zastosować do współczesnej oceny dowodów naukowych oraz umie wypowiadać się na wybrany przez siebie temat. Potrafi w sposób interesujący przedstawić zagadnienia historii kryminalistyki oraz wpływu nauk ścisłych i przyrodniczych na rozwój kryminalistyki.

 

Postępowanie karne – zaawansowane – Wykład 30 godz. ;
rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student uczy się podstaw i zaawansowanych kwestii dotyczących postępowania karnego, zna szczegółowo instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać czynny udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Seminarium ogólnokryminalistyczne I rok – Seminarium 30 godz. ; rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Semestr II

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia – Konwersatorium 30 godz. Warsztaty terenowe 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.

 

Zarządzanie jakością w kryminalistyce – Wykład 15 godz. ; 1,5 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.

 

Profilowanie kryminalne – Warsztaty 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zdobywa wiedzę dotyczącą metodyki tworzenia profilu sprawcy przestępstwa. Potrafi, bazując na analizie śladów kryminalistycznych i zeznaniach świadków, stworzyć podstawowy profil przestępcy i wykorzystać go w pracy wykrywczej.

 

Bezpieczeństwo informatyczne – Konwersatorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zdobywa wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Potrafi stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz metodykę postępowania, które zmniejszają prawdopodobieństwo cyberataku. Umie odpowiednio postępować z dowodami informatycznymi zabezpieczanymi na miejscu przestępstwa lub w czasie przeszukania.

 

Psychologia sądowa – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw psychologii sądowej, metodyki przeprowadzania badań psychologicznych. Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić podstawowe badania z tego zakresu. Zna zasady badań poligraficznych.

 

Postępowanie karne – zaawansowane – Wykład 30 godz.; a9 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student uczy się podstaw i zaawansowanych kwestii dotyczących postępowania karnego, zna szczegółowo instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi brać czynny udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Seminarium ogólnokryminalistyczne I rok – Seminarium 30 godz. ; 8 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami

Przedmioty obowiązkowe II rok

Semestr III

Kryminologia – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.

 

Taktyki przesłuchania – Warsztaty 60 godz. ; 5,5 ECTS

Treści programowe:

Student wie, jak przeprowadzić przesłuchanie świadka, biegłego i podejrzanego. Umie interpretować zeznania i wyjaśnienia, potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania przy użyciu poligrafu, z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Profilowanie geograficzne i GIS – Warsztaty 15 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw i metodyki przeprowadzania badań dotyczących profilowania geograficznego, bazując na danych statystycznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe symulacje i przedstawić wyniki swoich badań w czytelnej formie. Potrafi analizować dane potrzebne do tworzenia tego typu profili. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Interpretacja materiału dowodowego – Warsztaty 15 godz.; 4 ECTS

Treści programowe:

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji rzeczowego materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań z różnych dziedzin kryminalistyki. Potrafi powiązać ze sobą wyniki różnego rodzaju badań kryminalistycznych i wyciągać na tej podstawie wnioski.

 

Praktyka śledcza – Warsztaty 30  godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi przeprowadzić strategiczne i taktyczne działania, mające na celu zebranie informacji dotyczących przestępstwa i jego sprawcy w sposób efektywny i zgodny z prawem. Potrafi formułować pisma procesowe, w których zawarta jest ocena dowodów lub pytania do biegłych. Wie jak łączyć praktykę oględzin miejsca zdarzenia ze specjalistycznymi badaniami przeprowadzanymi w laboratoriach kryminalistycznych. Potrafi zarówno prowadzić grupę, jak i pracować w niej. Zajęcia są prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z kluczowych elementów przedmiotu jest omawianie możliwości rekonstrukcyjnych zdarzenia bazując na zabezpieczonych śladach krwawych.

 

Seminarium ogólnokryminalistyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Semestr IV

Teoria opiniowania i ekspertyza sądowa – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.

 

Medycyna sądowa – Wykład 15 godz., Sekcje 15 godz. ;
4 ECTS

Treści programowe:

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo – lekarskiej. Potrafi współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Biometria – Wykład 10 godz., Laboratorium 20 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student zna podstawy i metodykę przeprowadzania badań identyfikujących człowieka. Student potrafi przeprowadzić badania i pobrać biometryczne dane od osoby z poszanowaniem jej godności. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Metody pracy operacyjnej – Konwersatorium 15 godz. ;
1,5 ECTS

Treści programowe:

Student zna pojęcia z dziedzin pracy operacyjnej. Rozumie znaczenie pracy operacyjnej dla postępowania karnego. Potrafi stosować techniki operacyjne i śledcze oraz korzystać z otwartych internetowych źródeł informacji.

 

Analiza kryminalna – Warsztaty 30 godz. ; 3 ECTS

Treści programowe:

Student zna podstawy i zasady przeprowadzenia analizy kryminalnej. Potrafi zbierać i łączyć ze sobą informacje potrzebne do przeprowadzenia tego typu badań oraz potrafi je przeprowadzić. Umie przedstawić wyniki swojej analizy w czytelnej formie.

 

Introduction to cybercrime legislation – Wykład 15 godz. ;
2 ECTS

Treści programowe:

So-called cybercrime has long been a criminologically, as well as legally recognized phenomenon. A student of the course will learn:

–           What is understood as “cybercrime” in modern criminal law in both material and procedural aspects.

–           What is the history of threats associated with the development of computer technology

–           How national and international legislation was developed in response to various criminal threats associated with computer technology (since the late 70’s until now).

–           What are the current issues in cybercrime legislation and its development.

–           How digital evidence fit into the Polish criminal procedure and how can it be legally gathered.

–           What are the most current cyber threats and how to avoid and react to them on legal grounds.

 

Seminarium ogólnokryminalistyczne II rok – Seminarium 30 godz. ; 14 ECTS – rozliczenie roczne

Treści programowe:

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmioty fakultatywne:

Archeologia kryminalistyczna – Wykład 15 godz. , Warsztaty 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Antropologia sądowa – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Parazytologia w kryminalistyce – Wykład 15 godz., Laboratorium 15 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Wiktymologia – Wykład 30 godz. ; 2 ECTS

Treści programowe:

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.

 

Nowe obszary kryminalistyki – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych.

 

Techniki obrazowania tkanek i komórek w kryminalistyce – Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Nowe metody kryminalistyczne – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych.

 

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce – Wykład 30 godz. ; 4 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

 

Nowe techniki kryminalistyczne – Wykład 15 godz.; 1 ECTS

Treści programowe:

Student zna fazy rozwoju badań technologii w kryminalistyce. Zna obecne możliwości badań kryminalistycznych i identyfikacyjnych. Rozumie wyzwania i szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań kryminalistycznych. Wie jak stosować nowoczesne technologie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

 

Wybrane elementy psychopatologii – Konwersatorium 15 godz. ; 1 ECTS

Treści programowe:

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat psychopatologii osoby.


Nuclear physics and art. – Wykład 30 godz. ; 3 ECTS przedmiot prowadzony w języku angielskim

Treści programowe:

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to the study of different samples.

 

Analiza Śladów Krwawych – Konwersatorium 30 godz. Laboratorium 30 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Laboratorium jest prowadzone w grupach 6 osobowych, przez osobę posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem, ponieważ obejmuje skomplikowaną problematykę obejmującą rekonstrukcję zdarzenia.

 

Entomologia sądowa – Warsztaty terenowe 45 godz. ; 6 ECTS

Treści programowe:

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Wie jakie znaczenie mają dowody entomologiczne dla badań fizykochemicznych. Wie jakie badania fizykochemiczne można przeprowadzić na pobranych próbkach z miejsca zdarzenia.

Kontakt:

Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, które Ciebie nurtują śmiało kontaktuj się z naszym dziekanatem, udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.

Dziekanat znajduje się w pokoju nr 4.29, na czwartym piętrze budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCH lub CeNT3) znajdującym się na Kampusie Ochota na ul Żwirki i Wigury 101, 101, 02-089 Warszawa.

Mail: dziekanat.cns@uw.edu.pl

Numer telefonu:  +48 (22) 55 26 696