Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Centrum Nauk Sądowych (CNS UW) to międzywydziałowa jednostka, którą tworzy pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Biologii,
 • Wydział Fizyki, oraz
 • Wydział Psychologii.

CNS UW powołane zostało przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r., a podstawą takiej decyzji był postulat wypełnienia istotnej luki w polskim systemie szkolnictwa wyższego, jaką był brak (w skali ogólnopolskiej) multidyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej, realizującej jednocześnie zadania dydaktyczne, zajmującej się kryminalistyką i szerokim spektrum nauk sądowych.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą w ramach Centrum interdyscyplinarne badania we współpracy m.in. z:

 • przedstawicielami innych uczelni (m.in. Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • specjalistami z przemysłu,
 • ekspertami ze środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania (m.in. Policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • organizacjami pozarządowymi (np. Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym),
 • organizacjami studenckimi (Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego TEMIDA), oraz
 • z czołowymi ośrodkami zagranicznymi (m.in. University College London – Department of Security and Crime Science, John Jay College of Criminal Justice i University of Colorado at Boulder – Center for the Study and Prevention of Violence, Department of Forensic Science, Criminal Jutice College, Sam Houston State University, Henry C. Lee Institute of Forensic Science, University of New Haven).

Współpraca taka jest przykładem realizacji przez Centrum Nauk Sądowych postulatów Strategii Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącej współpracy interdyscyplinarnej jednostki naukowej ze środowiskami praktyków i użytkowników końcowych prowadzonych badań. CNS UW realizuje także misję edukacyjną, prowadząc cieszące się ogromną popularnością Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, współpracując z Uniwersytetem Otwartym UW oraz Uniwersytetem Dzieci, a także angażując się w organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, czego przykładem może być warszawski Festiwal Nauki oraz organizowany przez Centrum im. Stefana Starzyńskiego popularny festiwal „Niewinni Czarodzieje”.

W chwili obecnej CNS UW uruchomiło również nowy kierunek studiów na poziomie magisterskim – Kryminalistyka i Nauki Sądowe, dającego możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy kryminalistycznej absolwentom studiów licencjackich pokrewnych kierunków (np. chemii, biologii, fizyki, bezpieczeństwa wewnętrznego) bądź studiów  magisterskich (np., z zakresu prawa i psychologii).

W Centrum działa również Biuro Ekspertyz, które na zlecenie sądów i organów ścigania przeprowadza ekspertyzy sądowe, wydaje opinie i udziela porad, m.in. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów.

Dzięki bliskiej współpracy pięciu Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem badawczym. Założeniem leżącym u podstaw działalność Centrum Nauk Sądowych jest również angażowanie studentów i absolwentów w badania naukowe.