Rekrutacja 2022/23

Zapraszamy do udziału w rekrutacji w edycji 2022/23

Studiów magisterskich Kryminalistyki oraz Nauk Sądowych

prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych
Uniwersytetu Warszawskiego.

„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to studia magisterskie (II stopnia) prowadzone przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego tworzących Centrum Nauk Sądowych UW (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii).

Od roku akademickiego 2019/2020 studia prowadzone są jako trzy odrębne kierunki:

 

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z kilku powiązanych ze sobą dyscyplin naukowych, które tworzą podstawy współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej umożliwiają zdobycie absolwentom takich umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. W związku z tym absolwenci tych kierunków będą mieli szerokie perspektywy pracy: od laboratoriów policyjnych i prywatnych laboratoriów kryminalistycznych, poprzez firmy farmaceutyczne, pracownie medycyny sądowej i ochrony środowiska, do ośrodków specjalizujących się w badaniach leków, suplementów, dopingu bądź dzieł sztuki. Proponowane zajęcia skupią się przede wszystkim na metodologii współczesnych badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym zwłaszcza chemii i fizyki. Ponadto przedmiotem wykładów będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 – 20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Rekrutacja 2022/2023:

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólnaKryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowaKryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

I Etap:

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
 • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji  w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba osób w drugim etapie wynosi dwukrotność limitu wolnych miejsc na kierunku.

II Etap:

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką i naukami sądowymi.

Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:

 1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych – średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt..
 2. dotychczasowej aktywności naukowej – maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
 3. oceny rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego mają możliwość potwierdzenia kompetencji językowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

 Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej :

Zestaw zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu kryminalistyka ogólna:

 1. Dlaczego wybór padł na ten kierunek?
 2. Jak dotychczasowe doświadczenie naukowe i akademickie łączy się z chęcią studiowania kryminalistyki?
 3. Czym jest kryminalistyka?
 4. Jaką literaturę poruszającą problematykę kryminalistyczną ostatnio Pan/Pani czytała?
 5. Jaka jest różnica między kryminalistyką a kryminologią?
 6. Jaka jest różnica miedzy oskarżonym a podejrzanym?
 7. Czym różni się przesłuchanie świadka od przesłuchania podejrzanego?
 8. Kim jest biegły sądowy?
 9. Czym są oględziny miejsca zdarzenia?
 10. Po co dokonuje się oględzin miejsca zdarzenia?
 11. Czym jest protokół oględzin miejsca zdarzenia?
 12. Co można poddać oględzinom?
 13. Na czym polega kryminalistyczne badanie pisma?
 14. W jakich sprawach może mieć zastosowanie badanie pisma?
 15. Czym zajmuje się daktyloskopia?
 16. Czym jest AFIS?
 17. Czym zajmuje się balistyka?
 18. Czym zajmuje się traseologia?
 19. Czym zajmuje się cheiloskopia?
 20. Czym jest kontaminacja śladu i kiedy ma miejsce?
 21. Na czym polega profilowanie geograficzne?
 22. Na czym polega profilowanie psychologiczne?
 23. Czym jest osmologia?
 24. Jakie są kryminalne zagrożenia w sieci?
 25. Czym jest mechanoskopia?
 26. Czym jest modus operandi sprawcy?
 27. Po co wykonuje się badania identyfikacyjne?
 28. Czym zajmuje się archeologia kryminalistyczna?
 29. W jakich sprawach może mieć zastosowanie archeologia kryminalistyczna?
 30. Czym jest analiza kryminalna i w jakich zdarzeniach jest wykorzystywana?
 31. Czym jest biometria?
 32. Kto jest uznawany za ojca kryminalistyki?

Rejestracja na kierunek w systemie IRK

rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 5 lipca 2022 roku.

 

Adres do rejestracji oraz zasad rekrutacji:

www.irk.uw.edu.pl

Proszę wybrać : JEDNOSTKA-CENTRUM NAUK SĄDOWYCH

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu :

dziekanat.cns@uw.edu.pl, tel.(22) 48 55 26 696

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

 O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

I Etap:

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
 • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji  w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba osób w drugim etapie wynosi dwukrotność limitu wolnych miejsc na kierunku.

II Etap:

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką i naukami sądowymi.

Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:

 1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych – średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt..
 2. dotychczasowej aktywności naukowej – maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
 3. oceny rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego mają możliwość potwierdzenia kompetencji językowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

 Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

Zestaw zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu biologia i genetyka sądowa:

 1. Czym zajmuje się entomologia sądowa i z jakich narzędzi badawczych korzysta?
 2. Z jakich metod biologii molekularnej korzysta kryminalistyka?
 3. Jakich metod badawczych używa się przy określaniu pokrewieństwa między osobami?
 4. Co stanowi obiekt zainteresowania palinologów i jak gromadzone przez nich dane można wykorzystać w kryminalistyce?
 5. Jakie metody badawcze wykorzystywane są przy określaniu czasu, jaki upłynął od zgonu?
 6. Jakie informacje o biologii roślin są wykorzystywane w kryminalistyce?
 7. Jakie informacje o biologii grzybów są wykorzystywana w kryminalistyce?
 8. Jakie związki chemiczne upośledzają działanie układu nerwowego człowieka i jakie stosuje się metody ich wykrywania w płynach ustrojowych?
 9. Entomologia sądowa zwykle kojarzy się z używaniem owadów jako indykatorów do określenia czasu jaki upłynął od zgonu. Jakich innych danych, wykorzystywanych w kryminalistyce, dostarczają badania entomologiczne?
 10. W badaniach kryminalistycznych często korzystamy z analiz kwasów nukleinowych. Jakie inne związki chemiczne produkowane w organizmie człowieka mogą być źródłem informacji w badaniach kryminalistycznych?
 11. Do czego w kryminalistyce wykorzystywane są bazy danych z sekwencjami DNA zwierząt i człowieka?
 12. Dlaczego w kryminalistyce głównie korzystamy z metod opartych o analizy sekwencji DNA, a nie RNA i białek?
 13. Co to są toksyny i jakie znaczenie w kryminalistyce ma ich identyfikacja?
 14. Czym różnią się toksyny od trucizn i jakie znaczenie w badaniach kryminalistycznych ma wiedza o tych substancjach?
 15. Czym zajmuje się serologia i jakich danych dostarcza dla badań kryminalistycznych?
 16. Zwierzęta mogą być wektorami chorób i przez to są obiektem zainteresowania kryminalistyki – podaj przykłady związków przyczynowo skutkowych między rozwojem chorób, a źródłem infekcji, osadzając problem w kontekście badań kryminalistycznych.
 17. Wwóz produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego na teren Polski spoza krajów UE jest ograniczony – wyjaśnij jaki cel mają takie restrykcje oraz omów metody biologiczne wykorzystywane do identyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego?
 18. Czym zajmuje się parazytologia i jakich danych dostarcza dla badań kryminalistycznych?
 19. Jaka jest historia badań, które doprowadziły do wykorzystywania DNA w kryminalistyce?
 20. Jaka jest treść konwencji waszyngtońskiej podpisanej w 1973 roku i jaki rzeczywisty wpływ ma ona na zachowanie fauny i flory na Ziemi?
 21. Co to jest program Natura 2000, jakie są zasady wyznaczania i funkcjonowania obszarów objętych tym programem?
 22. Jakie skutki może powodować sprzedaż żywności niedopuszczonej do obrotu w handlu na terenie określonego kraju, np. Polski? – zwróć uwagę na skutki biologiczne.
 23. Jaki wpływ na środowisko naturalne i dobrostan ludzi ma korzystanie z tworzyw polimerowych? – zwróć uwagę na skutki biologiczne osadzając problem w kontekście badań kryminalistycznych.
 24. Do jakich analiz w kryminalistyce mogą być wykorzystywane różne rodzaje mikroskopów świetlnych i elektronowych?
 25. Przez media i prasę codzienną od kilku lat przetacza się dyskusja o wpływie szczepionek na nasze zdrowie, pomimo że żadne argumenty przytaczane przez przeciwników szczepień nie mają uzasadnienia naukowego. Wyjaśnij jakie mogą być skutki zaniechania szczepień na poziomie populacji oraz omów metody pozwalające ustalić, czy osoba była poddana szczepieniu.
 26. Jakie znasz metody wykrywania czynników patogennych w organizmie zwierząt i człowieka?
 27. Jakie są główne przyczyny zgonów? – omów problem w odniesieniu do struktury wiekowej populacji Polski, Europy i świata.
 28. W jaki sposób owady mogą wpływać na obraz miejsca zdarzenia analizowany metodami powszechnie stosowanymi w kryminalistyce?
 29. Jakie znaczenie dla rozpoznania w analizach kryminalistycznych ma badanie metabolitów wtórnych powstających w organizmie człowieka?
 30. Co jest obiektem badań daktyloskopii genetycznej i jakich danych dostarcza kryminalistyce ta dziedzina?

Rejestracja na kierunek w systemie IRK

 rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 20 lipca 2022 roku.

 

Adres do rejestracji oraz zasad rekrutacji:

www.irk.uw.edu.pl

Proszę wybrać : JEDNOSTKA-CENTRUM NAUK SĄDOWYCH

 

 W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu :

dziekanat.cns@uw.edu.pl, tel.(22) 48 55 26 696

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

I Etap:

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

 • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
 • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji  w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba osób w drugim etapie wynosi dwukrotność limitu wolnych miejsc na kierunku.

II Etap:

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką i naukami sądowymi.

Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:

 1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych – średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt..
 2. dotychczasowej aktywności naukowej – maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
 3. oceny rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego mają możliwość potwierdzenia kompetencji językowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

 Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

Zestaw zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu chemia sądowa:

 1. Proszę uzasadnić Pana/Pani wybór studiowania na kierunku kryminalistyka.
 2. Jak dotychczasowe doświadczenie/zainteresowania naukowe i akademickie łączą się z chęcią studiowania kryminalistyki?
 3. Czym jest kryminalistyka?
 4. Jaką literaturę poruszającą problematykę kryminalistyczną ostatnio Pan/Pani czytała?
 5. Czym zajmuje się daktyloskopia i czy metody fizykochemiczne mogą mieć w niej zastosowanie?
 6. Czym zajmuje się balistyka i jakie działy fizyki z nią są związane?
 7. Jakie są kryminalne zagrożenia w sieci?
 8. Czym jest mechanoskopia i jakie jest jej zastosowanie w kryminalistyce?
 9. Czym zajmuje się archeologia kryminalistyczna i czy metody fizykochemiczne mogą być w niej przydatne?
 10. Wykorzystanie technik mikroskopowych w kryminalistyce.
 11. Energia w świecie makro i mikro. [to chyba jest zbyt ogólne –proponuję zmienić]. Omówić rodzaje energii, jakiej podlega materia.
 12. Zasady zachowania energii w fizyce i chemii.
 13. Jak można zidentyfikować nieznaną substancję?
 14. Zasady dynamiki Newtona i ich rola w kryminalistyce.
 15. Jak opisuje się drgania i fale (okres, częstość, prędkość fali)?
 16. Czym jest fala elektromagnetyczne (światło)?
 17. Szkodliwe substancje chemiczne: podać trzy przykłady takich substancji oraz omówić kryterium szkodliwości..
 18. Obwody elektryczne: prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.
 19. Prawa odbicia i załamania fal na granicy ośrodków.
 20. Zjawisko fotoelektryczne; energia i pęd fotonu.
 21. Stany energetyczne atomów i cząsteczek; absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego.
 22. Rozpady jąder atomowych (promieniowanie alfa, beta i gamma): przykłady reakcji, zasady zachowania.
 23. Dyfrakcja fotonów i elektronów (doświadczenie Younga, dyfrakcja na kryształach).
 24. Jakie związki chemiczne stosowane są do ujawniania śladów krwawych?
 25. Jakie związki chemiczne stosowane są do wizualizacji śladów linii papilarnych?
 26. Jakie metody analityczne wykorzystywane są w badaniach narkotyków?
 27. Czy dyfrakcja promieniowania X wykorzystywana jest w kryminalistyce?
 28. Wymień typy chromatografii stosowane w badaniach kryminalistycznych.
 29. Jakie metody fizykochemiczne mogą być pomocne w badaniach fałszerstw dzieł sztuki?
 30. Do jakiego typu związków chemicznych można zakwalifikować DNA?

Rejestracja na kierunek w systemie IRK

 rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 20 lipca 2022 roku.

 

Adres do rejestracji oraz zasad rekrutacji:

www.irk.uw.edu.pl

Proszę wybrać : JEDNOSTKA-CENTRUM NAUK SĄDOWYCH

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu :

dziekanat.cns@uw.edu.pl, tel.(22) 48 55 26 696

 

Zapraszamy szczególnie studentów po chemii i fizyce.

Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji na studia magisterskie prosimy kierować na adres mailowy:

dziekanat.cns@uw.edu.pl

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW