„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to studia magisterskie (II stopnia) prowadzone przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego tworzących Centrum Nauk Sądowych UW (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii).

O studiachCelKierunki studiówLimit miejscCharakterKontakt

O studiach

„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”  (KiNS) to studia magisterskie (II stopnia) prowadzone przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego tworzących Centrum Nauk Sądowych UW (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii).

Studia prowadzone są na trzech kierunkach:

Kształcenie na kierunkach KiNS rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu posługiwania się technikami kryminalistyki i rozumienia, jak wpływają one na proces karny i cywilny. W związku z tym, że współcześnie, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym, możliwe jest ujawnianie i badanie szerokiego spektrum dowodów rzeczowych i śladów, należy tę tematykę wykładać interdyscyplinarnie i możliwie szeroko. Co ważniejsze, wszystkie z ujętych w programie studiów obszary wiedzy w dużej części uzupełniają się w zakresie korzystania z dowodów naukowych, co czyni program jednolitym i spójnym, mimo włączenia do niego różnych obszarów nauki i dyscyplin naukowych (zarówno przyrodniczych i ścisłych, jak również społecznych).

Współcześnie przy wydawaniu opinii kryminalistycznych i korzystaniu z tzw. dowodów naukowych wzrasta znaczenie wiedzy na poziomie akademickim. Dlatego w programie studiów KiNS przewidziano przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Dzięki temu studenci nie tylko zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą zbliżone do tych, które można uzyskać w szkołach policyjnych, ale jednocześnie i przede wszystkim nauczą się metodyki naukowej niezbędnej kryminalistykom dla oceny wartości różnych metod i technik badawczych stosowanych w praktyce. Uzyskanie tak szerokiej i komplementarnej wiedzy z tego zakresu da absolwentom tych kierunków możliwość podjęcia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania, publicznych i prywatnych laboratoriach kryminalistycznych, względnie w innych instytucjach dbających o bezpieczeństwo państwa i obywateli, jak też kontynuowania pracy naukowej.

W toku studiów, studenci każdego z trzech kierunków będą włączeni w prace badawcze i naukowe, dzięki wprowadzeniu do programu studiów zajęć w pracowniach i laboratoriach oraz pisaniu prac magisterskich opartych na wynikach badań i doświadczeń prowadzonych przez nich w trakcie takich zajęć. Uczestnicy będą mieć również możliwość uczestnictwa jako wykonawcy w projektach badawczych prowadzonych przez poszczególne katedry i zakłady w każdym z Wydziałów współprowadzących studia.  W takim ujęciu wykład i inne zajęcia teoretyczne będą podstawą zrozumienia i stosowania zdobytej wiedzy w sposób praktyczny.

Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z najważniejszymi współcześnie stosowanymi kryminalistycznymi metodami badawczymi i analitycznymi.

Cel

Z dostępnych danych wynika, że w Polsce nie ma studiów kryminalistycznych II stopnia. Jednocześnie nie ma studiów, które w szerokim zakresie łączyłby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki. Jest to o tyle istotne, że wprawdzie ta dziedzina jest wysoce praktyczna, ale wymagająca zarazem odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Utworzenie kierunków studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe, które będą studiami kończącymi się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra,  daje szansę na realizację obu tych celów: z jednej strony pozwala na komplementarne przekazanie studentom podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby nauki kryminalistyki, a z drugiej umożliwi im zdobycie takich umiejętności, które będą w pełni wykorzystywane w pracy zawodowej absolwentów.

Kryminalistyka i Nauki Sądowe jest wyjątkową propozycją w krajowej ofercie, gdyż stanowi przykład studiów międzyobszarowych, oryginalnie łączących obszary kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, psychologicznych i społecznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy oraz umiejętności naukowych i praktycznych z zakresu tak interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest kryminalistyka i nauki sądowe (forensic science), łącząca w sobie zagadnienia z zakresu biologii (w tym genetyki), fizyki, chemii, psychologii i prawa. Ponadto, umożliwia zrozumienie znaczenia i miejsca w nauce kryminalistyki, wyodrębnionej z innych dyscyplin naukowych.

Oferowane kierunki studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe skupiają się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym chemii, fizyki, biologii, psychologii. Przedmiotem wykładu będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia śledztw i procesów sądowych. Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski  – ze swoim nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym, unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia.

Celem prowadzenia takich studiów jest edukacja wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu kryminalistyki którzy mogą znaleźć zatrudnienie w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, publicznych i rozwijających się obecnie prywatnych laboratoriów kryminalistycznych i genetycznych, oraz w  innych instytucjach dbające o bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW). Absolwenci studiów będą też mogli odbyć studia doktoranckie z zakresu kryminalistyki lub dziedzin wchodzących w zakres działalności naukowej Wydziałów współprowadzących kierunek, a następnie kontynuować w takich jednostkach pracę naukową, tworząc w ten sposób zaplecze naukowo-badawcze dla nowych specjalności ukierunkowanych na wiedzę kryminalistyczną (np. z zakresu genetyki kryminalistycznej, fizykochemii kryminalistycznej). Mogą także kontynuować edukację  kryminalistyczną na prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych studiach podyplomowych.

Limit miejsc

W roku akademickim 2020/21:

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

  • Minimalna liczba studentów: 15
  • Limit miejsc: 40

’Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

  • Minimalna liczba studentów: 13
  • Limit miejsc: 25

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa

  • Minimalna liczba studentów: 10
  • Limit miejsc: 20

Charakter

Profil: Studia ogólnoakademickie
K
ierunek studiów: Kryminalistyka i Nauki Sądowe
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Forma studiów: Stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

 

Kontakt

wszystkie pytania dotyczące rekrutacji na studia magisterskie:

„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”

prosimy kierować na adres mailowy:

dziekanat.cns@uw.edu.pl
lub pod numerem telefonu: (22) 55 26 696